Miło nam poinformować, że na podstawie umowy zawartej w dniu 4 listopada 2022r.pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Bieszczadzkim szkoła otrzymała wsparcie na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW, natomiast uczniowie klasy I Technikum , w zawodzie technik logistyk, realizujący program szkolenia OPW, objęci zostali dofinansowaniem na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW.
Przyznana dotacja: 87 504 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.
Wkład własny: 21 876 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.
Całkowita wartość zadania: 109 380 zł.
Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych, przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

Content | MENU | Access panel