Współpraca

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami, pracodawcami oraz uczelniami

Patronaty i partnerstwa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Współpraca dotyczy rozwijania laboratorium logistycznego, które posiada nowoczesne komputery z oprogramowaniem do symulowania procesów logistycznych. We współpracy z uczelnią powstały również dedykowane planszowe gry logistyczne. Grając uczniowie rozwiązują zadania logistyczne i podejmują decyzje.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Współpraca koncentruje się na rozwijaniu zainteresowań uczniów związanych z produkcją i technologią żywności. W ramach podpisanej umowy szkoła i uczelnia będzie wspólnie podejmować działania takie jak: 

 • Współpraca w kształceniu uczniów w formie prowadzenia wykładów otwartych przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie realizowanych dla  uczniów Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz angażowania uzdolnionych uczniów w prace kół naukowych działających w PWSZ.
 • Współpraca przy opracowywaniu wspólnych projektów dotyczących działalności badawczej, edukacyjnej i wychowawczej.
 • Stwarzanie możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w formach organizowanych przez PWSZ.
 • Udostępnianie pracowni, laboratoriów i obiektów sportowo-rekreacyjnych do realizacji programów kształcenia.
 • Udostępnianie zbiorów Biblioteki Głównej PWSZ dla nauczycieli i uczniów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

W celu stworzenia warunków efektywnej współpracy Szkoła i Uczelnia zawarły umowę w sprawie wspólnych działań, dotyczących:

 • Współpracy w kształtowaniu i realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i badawczych.
 • Wdrażania nowoczesnych metod i form dydaktycznych.
 • Współdziałania w zakresie wdrażania metod kształcenia praktycznego i organizacji praktyk zawodowych.
 • Współdziałania w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich.
 • Współdziałania w planowaniu i organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz działań i spotkań promocyjnych.
 • Współdziałania w zakresie udostępniania obiektów dydaktycznych i sportowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Kształcimy praktycznie i zawodowo takie jest motto Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im.ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. W dniu 11 kwietnia w siedzibie uczelni w Sali Senackiej w budynku Rektoratu PWSTE w Jarosławiu zostało podpisane porozumienie z władzami uczelni o współpracy w zakresie rozwijania nowych kierunków kształcenia w branży turystyczno-hotelarskiej. Na spotkaniu obecne były władze Uczelni, na czele z JM Rektorem prof. nadzw. dr hab. Krzysztofem Rejmanem, władze Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSTE, w którym realizowany będzie kierunek Hotelarstwo i animacja czasu wolnego oraz dyrektorzy trzech innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie Technik hotelarstwa i/lub Technik obsługi ruchu turystycznego z Jarosławia, Oleszyc oraz Biłgoraja.

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 ustrzycka szkoła oferuje możliwość kształcenia na nowym kierunku – technik organizacji turystyki, a współpraca z uczelnią ma zapewnić wysoką jakość kształcenia. Dzięki temu przyszli specjaliści przygotowani będą do zawodu związanego z obsługą ruchu turystycznego w naszym regionie. Dodatkowo patronat nad tym kierunkiem kształcenia w BZSZ objęła Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wszystkie te starania dyrekcji szkoły mają na celu spowodować aby w placówce kształcenie odbywało się w sposób ciekawy, atrakcyjny i dawało duże perspektywy zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

  Hotel Arłamów

  Patronat nad kierunkami kształcenia z branży hotelarsko-gastronomicznej sprawuje lider w tej branży – Hotel Arłamów. Współpraca polega na wpieraniu kształcenia praktycznego uczniów technikum poprzez organizowanie efektywnych praktyk zawodowych, podczas których młodzież zdobywa pod okiem opiekuna i menagera kompetencje z zakresu pracy recepcjonisty, służby pięter oraz obsługi sali konsumenckiej. Ważnym elementem współpracy z Hotelem Arłamów jest organizacja konkursu kulinarnego – Kulinarny Master Team Powiatu Bieszczadzkiego. Hotel wspiera szkołę organizacyjnie oraz funduje nagrody i wyróżnienia.

   Fundacja Orzeł z Ustrzyk Dolnych

   ul. Przemysłowa 15
   38-700 Ustrzyki Dolne

   Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
   Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

   tel. 13 461 14 47
   bzszustrzyki@wp.pl