Oferta edukacyjna dla dorosłych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Liceum dla dorosłych

DOKUMENTY DO POBRANIA           PODANIE DO SZKOŁY (pobierz)

Wypełniony dokument należy przesłać drogą elektroniczną na adres:      bzszustrzyki@wp.pl

II Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątek i sobotę). Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.II Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątek i sobotę). Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.

Możesz więc pracować i zdobywać wykształcenie średnie bez radykalnych zmian w swoim trybie życia. Bez egzaminów wstępnych, w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Do naszego Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę. Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioletniej szkoły podstawowej i skończyłeś 18 lat, możesz zacząć naukę w naszym liceum – bez egzaminów wstępnych!

Tryb nauczania: zaoczny
Czas nauki: 4 lata
Uzyskany dokument: świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne w przypadku zdania egzaminu maturalnego.

Branżowa szkoła II stopnia

DOKUMENTY DO POBRANIA             PODANIE DO SZKOŁY (pobierz)        KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pobierz)  

ULOTKA (pobierz)

Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:     bzszustrzyki@wp.pl

Branżowa szkoła II stopnia rozpocznie swoją działalność od 1 września 2020 roku.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi bez przerywania nauki przygotowane się do egzaminu maturalnego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe. Dopiero szkoła branżowa II stopnia pozwala uzyskać tytuł technika.

Tryb nauczania: zaoczny
Czas nauki: 2 lata
Uzyskany dokument: świadectwo ukończenia szkoły w przypadku zdania egzaminu zawodowego dyplom w zawodzie technik żywienia.

Kierunki

Szkoła policealna dla dorosłych

NABÓR NA KIERUNEK – OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK NAUKI)

DOKUMENTY DO POBRANIA:       PODANIE DO SZKOŁY (pobierz)

Wypełniony dokument należy przesłać drogą elektroniczną na adres:      bzszustrzyki@wp.pl

Szkoła policealna to szkoła, w której w rok lub w dwa lata, w zależności od wybranego kierunku, zdobędziesz praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Wszystkie kierunki tworzone są tak, by odpowiedzieć na potrzeby Twojego przyszłego pracodawcy. Dzięki temu masz pewność, że konkretne umiejętności, które pozyskasz w trakcie nauki, dadzą Ci możliwość szybkiego znalezienia pracy.

Co daje nauka w szkole policealnej?   Korzyści z nauki w szkole policealnej są bardzo konkretne. Podczas nauki na jednym z bezpłatnych kierunków zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne w wybranym przez Ciebie zawodzie, nauczysz się prowadzić własną działalność gospodarczą, przystąpisz do egzaminów zawodowych, zdobędziesz konkretny, pożądany na rynku pracy zawód i umiejętności, będziesz odbywać praktyki, otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, uznawane przez instytucje polskie i europejskie.

Kto może zostać słuchaczem?

Z naszych praktycznych zajęć i warsztatów mogą skorzystać wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią (liceum lub technikum) – z maturą lub bez niej. Do szkoły policealnej możesz zapisać się po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum lub ukończeniu liceum dla dorosłych. Do nauki w szkole policealnej nie musisz mieć zdanej matury.

Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej, 2 zdjęcia legitymacyjne, dowód osobisty i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki – te dokumenty złożysz w sekretariacie szkoły.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl

Content | MENU | Access panel