O szkole

Historia szkoły

Poprzedniczką obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która powstała w 1971 roku.

Utworzenie średniej szkoły zawodowej wynikało z realnych potrzeb tego mikroregionu. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej był budynek administracyjny POM, adaptowany dla potrzeb szkoły. Prace adaptacyjne wykonali pracownicy POM, tzw. czynem społecznym. W pierwszym roku nauki utworzono trzy klasy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, dział wielozawodowy i mechanik maszyn rolniczych. Uczniowie to równocześnie młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Bardzo skromne warunki nauki i pracy były motorem do dalszych działań.

16 listopada 1973 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły przy udziale Wiceministra Oświaty do Spraw Szkolnictwa Zawodowego prof. dr Michała Godlewskiego. W roku szkolnym 1974/75 powstają nowe oddziały, m.in. mechaniczna obróbka drewna. Ma to związek z uruchomieniem Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca rozwija się dalej obejmując rejon Leska, Baligrodu, Polańczyka, Czarnej, Lutowisk i Wojtkowej. Wiodącym kierunkiem staje się „mechaniczna obróbka drewna”. Obiekt szkolny okazał się zbyt mały, a modernizacje i przybudówki poprawiały tylko doraźnie sytuację lokalową. Powstają jednak w dalszym ciągu nowe kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 1978/79 powstaje Technikum Drzewne dla Pracujących, a w następnym roku szkolnym dzienne Technikum Drzewne dla młodzieży. W tym też okresie szkoła liczyła już 16 oddziałów i ponad 600 uczniów.

W roku szkolnym 1989/1990 szkoła już jako Zespół Szkół Zawodowych rozpoczyna pracę w nowym budynku. Szybko okazuje się, że i ten obiekt nie odpowiada ambicjom ZSZ ze względu na brak sali gimnastycznej i małej ilości sal lekcyjnych. Wybudowane własnymi siłami boisko i siłownia jedynie częściowo rozwiązuje problem lokalowy. Ponadto szkoła nieodpłatnie korzysta z pomieszczeń znajdujących się w byłym budynku Telekomunikacji w Ustrzykach Dolnych.   Po pewnym czasie i to rozwiązanie okazuje się niewystarczające. Dlatego z funduszy PHARE zostaje przeprowadzona na potrzeby szkoły adaptacja budynku po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem budynku szkolnego odbyły się 12 października 1995 roku.

Szkoła dziś

Obecna szkoła posiada ciekawe klasopracownie, w pełni multimedialną aulę, siłownię, bufet szkolny, pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest równocześnie salą widowiskową, internet bezprzewodowy, nowoczesne boiska sportowe, bieżnię, skocznię w dal i trójskok. Jest największą szkołą branżową w powiecie bieszczadzkim.

W szkole znajdują się w pełni wyposażone warsztaty szkolne i pracownie, dzięki którym uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności:
– pracownia gastronomiczna
– pracownia hotelarska
– pokoje mieszkalne w raz z recepcją
– laboratorium logistyczne
– strzelnicę multimedialną.

Sale dydaktyczne wyposażone są w projektory oraz tablice interaktywne, dzięki którym nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Lekcje wzbogacane są o materiały filmowe oraz zasoby multimedialne co powoduje, że lekcje są ciekawe.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl