O szkole

Historia szkoły

Poprzedniczką obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która powstała w 1971 roku.

Utworzenie średniej szkoły zawodowej wynikało z realnych potrzeb tego mikroregionu. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej był budynek administracyjny POM, adaptowany dla potrzeb szkoły. Prace adaptacyjne wykonali pracownicy POM, tzw. czynem społecznym. W pierwszym roku nauki utworzono trzy klasy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, dział wielozawodowy i mechanik maszyn rolniczych. Uczniowie to równocześnie młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Bardzo skromne warunki nauki i pracy były motorem do dalszych działań.

16 listopada 1973 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły przy udziale Wiceministra Oświaty do Spraw Szkolnictwa Zawodowego prof. dr Michała Godlewskiego. W roku szkolnym 1974/75 powstają nowe oddziały, m.in. mechaniczna obróbka drewna. Ma to związek z uruchomieniem Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca rozwija się dalej obejmując rejon Leska, Baligrodu, Polańczyka, Czarnej, Lutowisk i Wojtkowej. Wiodącym kierunkiem staje się „mechaniczna obróbka drewna”. Obiekt szkolny okazał się zbyt mały, a modernizacje i przybudówki poprawiały tylko doraźnie sytuację lokalową. Powstają jednak w dalszym ciągu nowe kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 1978/79 powstaje Technikum Drzewne dla Pracujących, a w następnym roku szkolnym dzienne Technikum Drzewne dla młodzieży. W tym też okresie szkoła liczyła już 16 oddziałów i ponad 600 uczniów.

W roku szkolnym 1989/1990 szkoła już jako Zespół Szkół Zawodowych rozpoczyna pracę w nowym budynku. Szybko okazuje się, że i ten obiekt nie odpowiada ambicjom ZSZ ze względu na brak sali gimnastycznej i małej ilości sal lekcyjnych. Wybudowane własnymi siłami boisko i siłownia jedynie częściowo rozwiązuje problem lokalowy. Ponadto szkoła nieodpłatnie korzysta z pomieszczeń znajdujących się w byłym budynku Telekomunikacji w Ustrzykach Dolnych.   Po pewnym czasie i to rozwiązanie okazuje się niewystarczające. Dlatego z funduszy PHARE zostaje przeprowadzona na potrzeby szkoły adaptacja budynku po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Ustjanowa. Uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem budynku szkolnego odbyły się 12 października 1995 roku.

Szkoła dziś

Obecna szkoła posiada ciekawe klasopracownie, w pełni multimedialną aulę, siłownię, bufet szkolny, pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest równocześnie salą widowiskową, internet bezprzewodowy, nowoczesne boiska sportowe, bieżnię, skocznię w dal i trójskok. Jest największą szkołą branżową w powiecie bieszczadzkim.

W szkole znajdują się w pełni wyposażone warsztaty szkolne i pracownie, dzięki którym uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności:
– pracownia gastronomiczna
– pracownia hotelarska
– pokoje mieszkalne w raz z recepcją
– laboratorium logistyczne
– strzelnicę multimedialną.

Sale dydaktyczne wyposażone są w projektory oraz tablice interaktywne, dzięki którym nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Lekcje wzbogacane są o materiały filmowe oraz zasoby multimedialne co powoduje, że lekcje są ciekawe.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

Content | MENU | Access panel