Technik Logistyk – klasa mundurowa

1. Informacje o zawodzie

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących
z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. skazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Technicy logistycy, poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, muszą być te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym
w mowie i piśmie.

  2. Informacje dodatkowe

  Innowacja pedagogiczna – „ochrona granic”

  Uczniowie uczestniczą w zajęciach, które przybliżają specyfikę pracy w Straży Granicznej poprzez zajęcia z musztry woskowej, zajęcia strzeleckie, wizyty w placówkach Straży Granicznej, zajęcia terenowe. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

  W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:

  1. AU.22 – Obsługa magazynów
  2. AU.32 – Organizacja transportu

  4. Sylwetka absolwenta

  Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

  Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

   5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

   • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych;
   • działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

   6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

   Nauka odbywa się w pracowniach tematycznych, wyposażonych w multimedia (komputery, rzutniki). Podczas nauki młodzież odbywa czterotygodniowe praktyki u pracodawców.

   ul. Przemysłowa 15
   38-700 Ustrzyki Dolne

   Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
   Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

   tel. 13 461 14 47
   bzszustrzyki@wp.pl