Technik Logistyk – klasa mundurowa

1. Informacje o zawodzie

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących
z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. skazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Technicy logistycy, poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, muszą być te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym
w mowie i piśmie.

    2. Informacje dodatkowe

    Innowacja pedagogiczna – „ochrona granic”

    Uczniowie uczestniczą w zajęciach, które przybliżają specyfikę pracy w Straży Granicznej poprzez zajęcia z musztry wojskowej, zajęcia strzeleckie, wizyty w placówkach Straży Granicznej, zajęcia terenowe. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

    1. W technikum, na kierunku kształcenia technik logistyk, realizowana jest innowacja pedagogiczna – „ochrona granic”. Uczniowie w klasie I, II i III technikum uczestniczą w zajęciach, których tematyka dotyczy m.in. musztry, podstaw strzelectwa, obronności kraju oraz specyfiką pracy Straży Granicznej. Uczniowie zobowiązani są do zakupu umundurowania.
    2. Od roku szkolnego 2020/2021 planowane jest uruchomienie klasy mundurowej – wojskowego oddziału przygotowawczego, o którym mowa w art. 28a ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku otrzymania zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego, profil mundurowy „ochrona granic” zostanie zastąpiony profilem wojskowym.
    3. Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie mundurowej w technikum na kierunku kształcenia technik logistyk, realizowany będzie program szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r.
    4. Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego rekrutacja do tego oddziału realizowana będzie zgodnie z harmonogramem rekrutacji, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowe terminy dla kandydatów do wojskowego oddziału przygotowawczego:
    a) Od 15 do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 należy składać wnioski do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej;
    b) do 12 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej;

    KOMUNIKAT NA TEMAT TERMINU PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
    Dyrektor szkoły informuje, że w przypadku otrzymania przez szkołę zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego od roku szkolnego 2020/2021, próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I technikum (technik logistyk-klasa mundurowa) zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
    1. I termin: 3, 6, 7 lipca w godz. od 9.00 do 12.00
    2. II termin: 28, 29, 30 lipca, w godz. od 9.00 do 12.00
    Miejsce przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – teren szkoły przy ul. Przemysłowej 15 w Ustrzykach Dolnych.

    c) od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 – Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, II termin do 30 lipca 2020 r. (Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu prób sprawności fizycznej).
    d) I termin do 9 lipca 2020 r.; II termin do 31 lipca 2020; Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

    5. Dodatkowe wymagania przy rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego (po uzyskaniu zezwolenia na jego prowadzenie). Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy dodatkowo:

    1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

    2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;

    3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

    3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:

    1. SPL.01 – Obsługa magazynów
    2. SPL.04 – Organizacja transportu

    4. Sylwetka absolwenta

    Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

    Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

      5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

      • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych;
      • działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

      6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

      Nauka odbywa się w pracowniach tematycznych, wyposażonych w multimedia (komputery, rzutniki). Podczas nauki młodzież odbywa czterotygodniowe praktyki u pracodawców.

      ul. Przemysłowa 15
      38-700 Ustrzyki Dolne

      Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
      Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

      Klauzula informacyjna

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

      1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),

      2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

      3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

      4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

      5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

      6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

      8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

      tel. 13 461 14 47
      bzszustrzyki@wp.pl