Współpraca

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami, pracodawcami oraz uczelniami

Patronaty i partnerstwa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Współpraca dotyczy rozwijania laboratorium logistycznego, które posiada nowoczesne komputery z oprogramowaniem do symulowania procesów logistycznych. We współpracy z uczelnią powstały również dedykowane planszowe gry logistyczne. Grając uczniowie rozwiązują zadania logistyczne i podejmują decyzje.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Współpraca koncentruje się na rozwijaniu zainteresowań uczniów związanych z produkcją i technologią żywności. W ramach podpisanej umowy szkoła i uczelnia będzie wspólnie podejmować działania takie jak: 

 • Współpraca w kształceniu uczniów w formie prowadzenia wykładów otwartych przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie realizowanych dla  uczniów Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz angażowania uzdolnionych uczniów w prace kół naukowych działających w PWSZ.
 • Współpraca przy opracowywaniu wspólnych projektów dotyczących działalności badawczej, edukacyjnej i wychowawczej.
 • Stwarzanie możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w formach organizowanych przez PWSZ.
 • Udostępnianie pracowni, laboratoriów i obiektów sportowo-rekreacyjnych do realizacji programów kształcenia.
 • Udostępnianie zbiorów Biblioteki Głównej PWSZ dla nauczycieli i uczniów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

W celu stworzenia warunków efektywnej współpracy Szkoła i Uczelnia zawarły umowę w sprawie wspólnych działań, dotyczących:

 • Współpracy w kształtowaniu i realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i badawczych.
 • Wdrażania nowoczesnych metod i form dydaktycznych.
 • Współdziałania w zakresie wdrażania metod kształcenia praktycznego i organizacji praktyk zawodowych.
 • Współdziałania w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich.
 • Współdziałania w planowaniu i organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz działań i spotkań promocyjnych.
 • Współdziałania w zakresie udostępniania obiektów dydaktycznych i sportowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Kształcimy praktycznie i zawodowo takie jest motto Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im.ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. W dniu 11 kwietnia w siedzibie uczelni w Sali Senackiej w budynku Rektoratu PWSTE w Jarosławiu zostało podpisane porozumienie z władzami uczelni o współpracy w zakresie rozwijania nowych kierunków kształcenia w branży turystyczno-hotelarskiej. Na spotkaniu obecne były władze Uczelni, na czele z JM Rektorem prof. nadzw. dr hab. Krzysztofem Rejmanem, władze Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSTE, w którym realizowany będzie kierunek Hotelarstwo i animacja czasu wolnego oraz dyrektorzy trzech innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie Technik hotelarstwa i/lub Technik obsługi ruchu turystycznego z Jarosławia, Oleszyc oraz Biłgoraja.

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 ustrzycka szkoła oferuje możliwość kształcenia na nowym kierunku – technik organizacji turystyki, a współpraca z uczelnią ma zapewnić wysoką jakość kształcenia. Dzięki temu przyszli specjaliści przygotowani będą do zawodu związanego z obsługą ruchu turystycznego w naszym regionie. Dodatkowo patronat nad tym kierunkiem kształcenia w BZSZ objęła Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wszystkie te starania dyrekcji szkoły mają na celu spowodować aby w placówce kształcenie odbywało się w sposób ciekawy, atrakcyjny i dawało duże perspektywy zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

  Hotel Arłamów

  Patronat nad kierunkami kształcenia z branży hotelarsko-gastronomicznej sprawuje lider w tej branży – Hotel Arłamów. Współpraca polega na wpieraniu kształcenia praktycznego uczniów technikum poprzez organizowanie efektywnych praktyk zawodowych, podczas których młodzież zdobywa pod okiem opiekuna i menagera kompetencje z zakresu pracy recepcjonisty, służby pięter oraz obsługi sali konsumenckiej. Ważnym elementem współpracy z Hotelem Arłamów jest organizacja konkursu kulinarnego – Kulinarny Master Team Powiatu Bieszczadzkiego. Hotel wspiera szkołę organizacyjnie oraz funduje nagrody i wyróżnienia.

   Fundacja Orzeł z Ustrzyk Dolnych

   ul. Przemysłowa 15
   38-700 Ustrzyki Dolne

   Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
   Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

   tel. 13 461 14 47
   bzszustrzyki@wp.pl

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

   1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),
   2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
   3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
   4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
   5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
   6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
   8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

   Content | MENU | Access panel