Projekty

CAUTION! Rise of the ECO-Warriors.

Uczniowie Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych uczestniczą w projekcie, którego celem jest edukacja ekologiczna oraz uświadamianie na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska oraz w jaki sposób minimalizować te zagrożenia np. poprzez recykling oraz uprawę zdrowej żywności. W projekcie uczestniczą szkoły z Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Łotwy, Bułgarii. Podczas wyjazdów zagranicznych młodzież będzie doskonalić znajomość języka angielskiego oraz poznawać swoich rówieśników z partnerskich szkół.

Students of the Bieszczady Vocational School Complex participate in a project aimed at environmental education and raising awareness about the risks of environmental pollution and how to minimize these risks, e.g. by recycling and growing healthy food. Schools from Portugal, Spain, Turkey, Latvia and Bulgaria participate in the project. During trips abroad, young people will improve their English skills and meet their peers from partner schools.

W Bieszczadzkim Zespole  Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych realizowany jest projekt  pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 1 038 212,16 zł.

W ramach   projektu  uczniowie mają możliwość odbycia staży/praktyk  zawodowych. Staże /praktyki zawodowe odbywają się w obiektach gastronomicznych, hotelarskich oraz handlowych (Hotel Arłamów, Pawilon Handlowy Carla, Delikatesy ALTA, Czarna Perła, Bamal Group, Stanica Kresowa Chreptiów, Dębowa Gazdówka, Agencja Handlowa Bis, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Pensjonat Magura Pszczeliny, Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, Karczma Muzeum Młynarstwa i Wsi, Firma BILIKE, Bar Piekiełko, Danfarm Bieszczadzki Ośrodek Wypoczynkowo Konferencyjny , Firma KIM).

Uczniowie po zakończeniu staży/praktyk zawodowych otrzymali stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (102 osoby).
Ponadto ponad 100 uczniów wzięło udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych tj.:

– Kurs zawodowy modelowania symulacyjnego procesów logistycznych,
– Szkolenie kelner
– Szkolenie cukiernicze dla kucharzy
– Szkolenie barman
– Kurs BricsCAD projektowania 2D, rysunku technicznego
– Szkolenie carving
– Szkolenie  barista
– Szkolenie  profesjonalny sprzedawca
– Kurs animator czasu wolnego
– Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
– Obsługa recepcyjna, obsługa rezerwacji i call center

Uczniowie i nauczyciele BZSZ od nowego roku szkolnego korzystać będą z pomocy dydaktycznych zaprojektowanych i zakupionych w ramach projektu ( klocki LEGO i gry logistyczne symulujące procesy logistyczne, pakiet scenariuszy zajęć i materiałów do zajęć z logistyki).

Z funduszy projektowych zakupiony został sprzęt, meble i wyposażenie  do pracowni logistyki, pracowni obsługi turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i prowadzenia sprzedaży. Ponadto został przeprowadzony gruntowny remont  pracowni gastronomicznej.

Kolejnym działaniem w ramach projektu jest wdrożenie dwóch firm symulacyjnych: „BIES-TRANS” firma spedycyjno-transportowa oraz CARPATHIA” przedsiębiorstwo wielobranżowe.W ramach funkcjonowania tych firm prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

W ramach realizacji projektu wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych mogli skorzystać z rożnych form wsparcia tj. studia podyplomowe – 6 nauczycieli, bezpłatne szkolenia -11 nauczycieli oraz praktyki zawodowe – 11 nauczycieli. W trakcie realizacji tego zadania  odbyły się następujące szkolenia zawodowe dla  nauczycieli:szkolenia menadżerskie „Efektywne zarządzanie gastronomią” oraz „Efektywne zarządzanie w hotelarstwie”  a także „Szkolenie w metodyce wykorzystania gier logistycznych”.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

Content | MENU | Access panel