INFORMACJA O WYBORZE KSIĘGOWEGO

KONKURS NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych

Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych
w Ustrzykach Dolnych
Ogłasza

nabór  na wolne stanowisko urzędnicze :  KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   38-700 Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa 15

Wymiar etatu :   1 etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę
I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe;
4. co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości;
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu;
7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe i preferowane:
1.Znajomość księgowości budżetowej.
2. Znajomość  przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
3. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów: VULCAN, PŁATNIK, MS Office (Word, Excel).
4. Umiejętność interpretowania przepisów.
5. Ukończone inne kursy i szkolenia z zakresu księgowości.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku księgowego.
Podstawowy zakres obowiązków  obejmuje między innymi:
1. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostki i statystyki publicznej.
5. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
6. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną .

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny, CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do zajmowania stanowiska objętego naborem (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert).
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub oświadczenie o nieposiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności w szczególności w ramach wymagań dodatkowych.

Dokumenty (każda zapisana strona) w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz inne dokumenty złożone a niewymienione w ust. 3 powinny być opatrzone klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
 i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin : do 9.03.2020 r.
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły ( liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko księgowego”.
3. Miejsce składania dokumentów :  Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne  
ul. Przemysłowa 15

DODATKOWE INFORMACJE
1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej BZSZ, na stronie internetowej szkoły : www.bzsz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.
4. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 461-14-47

                                                                                          Dyrektor

                                                          Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych

                                                                                      Paweł Germański

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 15, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 13 4611447, e-mail : bzsz@wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Księgowego w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanena podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  rozporządzeni Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. 5 lat).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.

Sposoby kontaktu: adres korespondencyjny Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzyki Dolne, ul. Przemysłowa 15, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 4611447, e-mail  iod@wrb.bieszczady.pl 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Content | MENU | Access panel