INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych

Ogłasza

nabór  na wolne stanowisko urzędnicze :  GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy
w Ustrzykach Dolnych   38-700 Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa 15

Wymiar etatu :   pełny etat

Rodzaj umowy : umowa o pracę

Data zatrudnienia: 1.03.2020

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

Wymagania niezbędne:

1.ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania  obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę  w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość księgowości budżetowej.

2. Znajomość  przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości , prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

3. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów: VULCAN, PŁATNIK.

4. Umiejętność interpretowania przepisów.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego.

Podstawowy zakres obowiązków  obejmuje między innymi:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi .

3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostki i statystyki publicznej.

6. Opracowanie projektu budżetu.

7. Bieżąca analiza realizacji budżetu.

8. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.

9. Prowadzenie dziennika głównego.

10. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną .

11. Czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub oświadczenie
o nieposiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do zajmowania stanowiska objętego naborem.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin : do 17.02.2020 r.

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły ( liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego  księgowego”

3. Miejsce składania dokumentów :  Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne   ul. Przemysłowa 15

DODATKOWE INFORMACJE

1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej BZSZ, na stronie internetowej szkoły : www.bzsz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych .

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone .

5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 461-14-47

                                                                                            Dyrektor

                                                        Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych

                                                                                     Paweł Germański

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Content | MENU | Access panel