Technik handlowiec

1. Informacje o zawodzie

Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi. Jeśli jesteś kreatywny(a),  masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową – wybór jest prosty.

 Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.

2. Informacje dodatkowe

Uczeń odbywa 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych centrach handlowych,  punktach obsługi klienta, hurtowniach, sklepach.

 

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

  Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie: 

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży – egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy czwartej,
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych -uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej.

  4. Sylwetka absolwenta

  Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, umiejętność posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesną rachunkowością, zasadami prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi  i zagranicznymi. Absolwent jest zaznajomiony z wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi problematyki handlowej. Absolwent otrzymuje odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

  5. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie jako:

  Handlowiec, Merchandiser, Kasjer sklepowy, Kierownik sklepu, Menedżer produktu, Przedstawiciel handlowy, Pracownik działu marketingu,
  Pracownik agencji reklamowej, Pracownik działu obsługi klienta, Sprzedawca usług finansowych.

   6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

   • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie handlowe,
   • pracownie komputerowe,
   • kształcenie praktyczne w renomowanych centrach handlowych,  hurtowniach, sklepach.

   ul. Przemysłowa 15
   38-700 Ustrzyki Dolne

   Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
   Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

   1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),

   2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

   3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

   4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

   5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

   6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

   8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

   tel. 13 461 14 47
   bzszustrzyki@wp.pl