Technik Hotelarstwa

1. Informacje o zawodzie

Hotelarz to zawód polegający na zorganizowaniu i udzieleniu gościny – zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie. Hotelarz ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski.

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. W czasie nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra o najwyższych kwalifikacjach zapewniają uczniom otrzymanie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym.Hotelarz jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, w którym pracuje. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje szereg prac administracyjnych oraz sprawuje kontrolę nad podległym personelem hotelu.

2. Informacje dodatkowe

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła współpracuje z Hotelem Arłamów w ramach porozumienia o współpracy, na podstawie którego Hotel objął patronatem kierunki kształcenia branży hotelarsko-gastronomicznej. Współpraca polega na umożliwieniu uczniom zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych w Hotelu.
Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono 2 kwalifikacje:

1. HGT.03. – Planowanie i realizacja usług w recepcji
2. HGT.06. – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

4. Sylwetka absolwenta

Kończąc naukę w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Technik hotelarstwa może pracować na następujących stanowiskach: recepcjonista, kelner, barman, pracownik służby pięter, pracownik służby parterowej, organizator usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej, pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.

5. Technik Hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w:

  •  zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych i innych instytucjach posiadających bazę noclegową;
  • może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach;
  • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Nauka odbywa się w pracowniach tematycznych, wyposażonych w multimedia (komputery, rzutniki) oraz wyposażenie imitujące recepcję i część hotelową. Podczas nauki młodzież odbywa czterotygodniowe praktyki u pracodawców.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl