Branżowa szkoła I stopnia – zawód kucharz, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca

1. Informacje o zawodach

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Pracownik obsługi hotelowej – w tym zawodzie jest niezbędna komunikatywność, uczciwość, zaangażowanie w wykonywaniu pełnionych obowiązków. W obiektach wysokiej klasy od pracowników oczekuje się znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają liczne hotele, hostele, pensjonaty itp.

Sprzedawca to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. Sprzedaż pośrednia to taka, w której sprzedawca nie bierze osobiście udziału – na przykład w sklepach samoobsługowych. W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się także przyjmowaniem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniu produktów, przyjmowaniu należnej zapłaty i księgowaniem jej za pośrednictwem kasy fiskalnej. Sprzedawca samodzielny przyjmuje także reklamacje i skargi klientów, jeśli jest jednocześnie właścicielem działalności lub posiada do tego upoważnienie, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

2. Informacje dodatkowe

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach. Uczniowie uczą się zawodu i przygotowują do egzaminu zawodowego pod nadzorem nauczycieli.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie kucharz wyodrębniono jedną kwalifikację:
HGT.02 – Przygotowywanie i wydawanie dań

W zawodzie pracownik obsługi hotelowej wyodrębniono jedną kwalifikację:
HGT.03 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

W zawodzie sprzedawca wyodrębniono jedną kwalifikację:
HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem typowych potraw i napojów,
– organizowania prac porządkowych,
– prawidłowego przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych. Kucharz znajdzie zatrudnienie:

  • w punktach małej gastronomii,
  • w szpitalach,
  • w szkołach, przedszkolach,
  • w barach szybkiej obsługi,
  • w internatach,
  • w restauracjach i kawiarniach,
  • w hotelach, stołówkach, zakładach gastronomicznych,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Sprzedawca znajdzie zatrudnienie w sklepach, hurtowniach, supermarketach.

Możliwości zatrudnienia w zawodzie pracownik obsługi hotelowej stwarzają liczne hotele, hostele, pensjonaty itp.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Uczniowie uczą się zawodu podczas zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach, tj. gastronomicznej, hotelarskiej, sprzedaży. Uczniowie uczestniczą w organizacji różnych wydarzeń w środowisku lokalnym.

ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest (Nazwa/adres placówki),

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@wrb.bieszczady.pl

tel. 13 461 14 47
bzszustrzyki@wp.pl