Ognisku  Pracy  Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej OPP jest placówką oświatowo-wychowawczą, rozwijającą różnorodne zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży, w działających w placówce kółkach zainteresowań i zespołach artystycznych oraz zajęciach świetlicowych.

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież z miejscowości szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2BZSZ, SOSW i ZSL.

Ogółem w różnorodnych formach zajęć OPP bierze udział 426 wychowanków, w różnych grupach wiekowych. Zadania OPP realizowane są w oparciu o Statut Placówki.

Roczny Plan Pracy, oraz plany pracy poszczególnych instruktorów ukierunkowanych na specyfikację prowadzonych zajęć.

Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.


Działalność pozaszkolna Ogniska ukierunkowana jest na dwie formy:  • - działalność stała (tygodniowa) organizowana w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
  • - działalność masowa (okazjonalna) organizowana przy współpracy z innymi instytucjami kultury, m.in. z Ustrzyckim Domem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną itp.

  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych nie spełnia wymagań w zakresie posiadania bazy lokalowej, z tego też powodu większość zajęć prowadzona jest przez instruktorów w ich macierzystych szkołach, dzięki porozumieniu zawartemu z ich dyrektorami.