W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych realizowana jest inicjatywa, która dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły dla celów rekreacji i odpoczynku zarówno dla uczniów, pracowników jak i lokalnego środowiska – mieszkańców z najbliższej okolicy. Działania dotyczą zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławki oraz roślin i krzewów ozdobnych. Powstaną tablice informacyjne o historii szkoły, historii miejsca i otoczenia. Uczestnikami są zarówno uczniowie i pracownicy szkoły ale także mieszkańcy ul. Przemysłowej i Wiejskiej dla których szkoła znajduje się w najbliższym otoczeniu. Boiska sportowe przy szkole sprawiają, że młodzież odwiedza teren szkoły popołudniami i w weekendy. Konieczne jest jednak podniesienie estetyki terenu.

Celem podejmowanych działań jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i rekreacji dla dzieci, rodzin i osób dorosłych na terenie szkoły przy ul. Przemysłowej w Ustrzykach Dolnych.

Dzięki współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, która jest partnerem szkoły, powstał projekt zagospodarowania terenu. W chwili obecnej przystępujemy do realizacji jednego z jego elementów, tj. strefa bioróżnorodności oraz rabaty podwyższone, w których będą rosły m.in. zioła i rośliny kwitnące.

film z realizacji inicjatywy
Content | MENU | Access panel