Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „czerwonej strefy” i wynikających z tego zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych, informujemy, że od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. nauka w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych będzie odbywać się w formie zdalnej. Zgodnie z wdrożonymi procedurami funkcjonowania kształcenia na odległość w naszej szkole podstawowym narzędziem realizacji zajęć jest dla uczniów aplikacja Microsoft Teams. Uczniowie uczestniczą w lekcjach zdalnych w czasie rzeczywistym. Logowanie się w systemie jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Klasy realizujące kształcenie praktyczne w szkole otrzymają stosowne wytyczne w formie wiadomości przesłanych przez e – dziennik (dotyczy grup kształcących się w zawodzie kucharz).

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 
Art. 15f.
1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30bczasowe ograniczenie funkcjonowania systemu oświaty w przypadku zagrożenia życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
2 . Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12zadania OHP ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Informujemy, że podstawową formą komunikacji z dyrekcją i nauczycielami/ wychowawcami pozostaje dziennik elektroniczny. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 13 461 1447.

Content | MENU | Access panel