W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Szanowni Rodzice, wybór firmy ubezpieczeniowej, wysokość składki pozostawiamy do Waszej decyzji.

Poniżej przedstawiamy dwie oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z których możecie skorzystać lub nie. Możecie także wybrać inną ofertę dostępną na rynku ubezpieczeń.

W obecnej chwili istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia za pośrednictwem formularza on-line. Szczegóły znajdują się w ulotkach informacyjnych.

OFERTA UBEZPIECZENIA NR 1 instrukcja zakupu ubezpieczenia do oferty nr 1

OFERTA UBEZPIECZENIA NR 2

Content | MENU | Access panel