1. Zasady zachowania bezpieczeństwa

1.1. W związku z epidemią COVID-19 biblioteka szkolna będzie czynna od 27.05.2020 r. w ograniczonym zakresie, według harmonogramu:

– poniedziałek, środa,piątek – od godz. 10.00 do godz. 12.00

1.2. Na wizytę w bibliotece uczniowie będą umawiać się z nauczycielem drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres wskazany przez nauczyciela lub telefonicznie.
1.3. Z zasobów biblioteki mogą korzystać jedynie uczniowie zdrowi.
1.4. Podczas korzystania z zasobów biblioteki szkolnej uczniowie zobowiązani są zachować dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły.
1.5. Podczas wypożyczania książek w bibliotece może znajdować się najwyżej 3 osoby (łącznie z nauczycielem).
1.6. Uczniowie nie mogą przynosić do biblioteki żadnych rzeczy i przedmiotów z zewnątrz poza książkami przeznaczonymi do oddania.
1.7. Podczas pobytu w bibliotece uczniowie powinni korzystać z indywidualnych własnych środków ochrony (maseczki, rękawiczki).
1.8. Pracownicy szkoły będą prowadzić częstą dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamek, blatów stolików, krzesełek, itp.) oraz dezynfekcję sali po zakończeniu pracy biblioteki w danym dniu. Będą także często wietrzyć salę.
1.9. Książki przeznaczone do oddania będą odkładane przez uczniów na specjalnie przygotowane stanowiska.
1.10. Po kwarantannie, która trwa 48 godzin, książki zostaną włączone do księgozbioru przez nauczyciela – bibliotekarza.

2. Zasady wchodzenia do szkoły i przebywania uczniów w bibliotece:

2.1 Uczeń przychodzący do biblioteki musi być zdrowy.
2.2 Uczniowie zobowiązani są zachować wymagany dystans społeczny w odniesieniu do pracownika, innych uczniów i nauczyciela, który wynosi minimum 2 m. Zobowiązani są także posiadać indywidualną osłonę nosa i ust.
2.3 Przy drzwiach wejściowych do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Każdy uczeń wchodzący do szkoły będzie zobowiązany zdezynfekować ręce.
2.4 Po wejściu do budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest przejść do biblioteki szkolnej, nie kontaktować się z uczniami znajdującymi się wówczas w szkole, a kontakt  z pracownikami szkoły ograniczyć do niezbędnego minimum.
2.5. Jeżeli w domu, w którym mieszka uczeń, przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może korzystać z zasobów biblioteki.
2.6. W bibliotece nie mogą przebywać osoby trzecie. W szczególnych przypadkach, jeśli obecność osób trzecich jest niezbędna, są one zobowiązane do zachowania wszelkich środków ostrożności.

3. Zasady postępowania w przypadku, gdy uczeń przejawia niepokojące objawy chorobowe:

3.1. W przypadku, gdy uczeń przejawia niepokojące objawy choroby lub gdy nauczyciel zauważy te objawy, uczeń przejdzie do innej sali i będzie przebywało pod opieką pracownika szkoły do czasu odebrania go przez rodziców.
3.2. Dyrektor szkoły lub nauczyciel natychmiast powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców i prosi o odebranie dziecka. Rodzice są zobowiązani niezwłocznie odebrać chore dziecko ze szkoły.
3.3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych i stosuje się do jej zaleceń.