REKRUTACJIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu sieciowego:
https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/   (jeszcze nieaktywne)

W procesie rekrutacji przelicza się na punkty oceny z czterech przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w zależności od wybranego kierunku kształcenia, wg poniższych zasad:

 • Szkoła Branżowa I Stopnia (3- letnia)
  –  nauczany język obcy – język niemiecki
  – przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.
 • Technikum  – technik żywienia i usług gastronomicznych (5 – letnie)
  – nauczane języki: język angielski, język niemiecki
  – przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski/język niemiecki
  – przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski.
 • Technikum  – technik logistyk – (5 – letnie)
  – nauczane języki: język angielski, język niemiecki
  – przedmioty rozszerzone: geografia,
  – przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski.
 • Technikum – technik hotelarstwa – (5 – letnie)
  – nauczane języki: język angielski, język niemiecki
  – przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia/język niemiecki
  – przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen:
celujący – 18 pkt.  
bardzo dobry – 17 pkt.   
dobry – 14 pkt. 
 dostateczny – 8 pkt.  
dopuszczający – 2 pkt.

Z przeliczenia ocen z czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie maksymalnie można otrzymać 72  punkty.

Ponadto kandydaci mogą dołączyć do dokumentów:

 1. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w szkołach podstawowych..
 3. Posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp.
 4. Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych) – Bursa Szkolna, ul. W. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM:
technik logistyk
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik handlowiec

OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
klasa wielozawodowa
kucharz, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca

Content | MENU | Access panel