CEL SZKOLENIA: NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY IMPREZ MASOWYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ CZŁONKOWIE SŁUŻB INFORMACYJNYCH I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 23 MARCA 2010 R. DZ. U. NR 52, POZ. 308.

PROGRAM SZKOLEŃ OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

-TEORETYCZNE W ZAKRESIE CYWILNOPRAWNYM, ZABEZPIECZENIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA IMPREZACH MASOWYCH.

-ZAWODOWE Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA PORZĄDKU W OBRĘBIE IMPREZY MASOWEJ (ROZP. RM. Z 23.03.2010.W SPRAWIE WYMOGÓW, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA, SŁUŻBY PORZĄDKOWE I SŁUŻBY INFORMACYJNE. DZ. U. NR 52, POZ 308).

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

I. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ/INFORMACYJNEJ

II. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII.

III. ZAPEWNIENIE PORZĄDKU PODCZAS IMPREZ MASOWYCH, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

V. ELEMENTY SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCJI, EWAKUACJA UCZESTNIKÓW.

ZAPEWNIAMY:

W RELATYWNIE KRÓTKIM CZASIE UZYSKANIE NOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, POSZUKIWANYCH NA RYNKU BRANŻY OCHRONY OSÓB I MIENIA,

CERTYFIKAT WYDAWANY JEST W DNIU UKOŃCZENIA KURSU

UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW POTRZEBNYCH PODCZAS REKRUTACJI DO SŁUŻB : POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, WOJSKA W TYM SZCZEGÓLNIE DO ŻANDARMERII I ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH ŻW