Prezentujemy oficjalne wyniki zdawalności z egzaminów z kwalifikacji zawodowych:
1.Technikum:
– kwalifikacja A.31 (technik logistyk) – 76,5% (średnia zdawalność w województwie – 77,1%)
– kwalifikacja T.06 (technik żywienia) – 91,7% (średnia zdawalność w województwie – 91,0%)
– kwalifikacja TG.12 (technik hotelarstwa) – 54% (brak oficjalnych danych)

2.Szkoła branżowa I-go stopnia
– kwalifikacja T.06 (kucharz) – 100% (średnia zdawalność w województwie – 91,0%)

3. Szkoła policealna
– kwalifikacja MS.04 (opiekun medyczny) – 100% (brak oficjalnych danych)

Gratulujemy wyników.

A jak wygląda taki egzamin?
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) – zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu podchodzą uczniowie szkoły branżowej i technikum oraz słuchacze szkoły policealnej. Przeprowadzany jest również wśród osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jako egzamin eksternistyczny dla osób, które co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający i ma formę testu.
Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:
• z etapu pisemnego co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
• z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.